Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG năm 2021. 15/04/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG năm 2021. 05/04/2021 Tải xuống
Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu có liên quan. 24/03/2021 Tải xuống