Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng SCG CBTT nghị quyết BKS thông qua đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát 14/04/2023 Tải xuống
Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 25/06/2022 Tải xuống
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cập nhật, sửa đổi 23/06/2022 Tải xuống
Sơ yếu lý lịch ứng viên vị trí thành viên HĐQT 23/06/2022 Tải xuống Tải xuống Tải xuống
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung 14/06/2022 Tải xuống
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 03/06/2022 Tải xuống
Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022 tại mục ĐHĐCĐ [Xem tại đây] 02/04/2022 Tải xuống
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 01/04/2022 Tải xuống
Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG năm 2021. 15/04/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG năm 2021. 05/04/2021 Tải xuống