Công bố thông tin

Quyết định số 515/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu SCG 04/10/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với CTCP Sunshine Homes – Bên có liên quan. 25/09/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng 95% cổ phần CTCP Sunshine – Design. 16/09/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần Xây dựng SCG thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 13/09/2021 Tải xuống
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu 01/09/2021 Tải xuống
Thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 5 01/09/2021 Tải xuống
Công bố thông tin việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty 24/08/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán, việc thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung 17/08/2021 Tải xuống
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (Bản làm rõ nội dung về số tiền thu được từ chào bán) 13/08/2021 Tải xuống
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 13/08/2021 Tải xuống