Văn bản pháp lý

Công ty Cổ phần xây dựng SCG Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn đối với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Đại Phát Lộc 31/03/2021 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – Công ty Cổ phần Xây dựng SCG 22/02/2021 Tải xuống
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG 19/10/2020 Tải xuống
Điều lệ 16/10/2020 Tải xuống