Văn bản pháp lý

Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG đã được ĐHĐCĐTN năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SCG ngày 15/04/2021. 15/04/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần xây dựng SCG Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn đối với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Đại Phát Lộc 31/03/2021 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – Công ty Cổ phần Xây dựng SCG 22/02/2021 Tải xuống
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG 19/10/2020 Tải xuống
Điều lệ 16/10/2020 Tải xuống