Văn bản pháp lý

Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 06/07/2022 Tải xuống
Quy chế công bố thông tin năm 2021 25/10/2021 Tải xuống
Phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung nội dung Vốn điều lệ Công ty 17/08/2021 Tải xuống
Điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua 15/04/2021 Tải xuống
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 15/04/2021 Tải xuống
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 15/04/2021 Tải xuống
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 15/04/2021 Tải xuống
Điều lệ 16/10/2020 Tải xuống