Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT 06/07/2021 Tải xuống
Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công Ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu 28/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với Công ty KSFinance 28/06/2021 Tải xuống
Bản cáo bạch năm 2021 22/06/2021 Tải xuống
Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 22/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu 22/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSG và Công ty Cổ phần Sunshine Landscape 15/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Deloitte Việt Nam 08/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty KSG và Công ty S-Decoro 04/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát 20/05/2021 Tải xuống