Công bố thông tin

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với Công ty KSFinance 28/06/2021 Tải xuống
Bản cáo bạch năm 2021 22/06/2021 Tải xuống
Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 22/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu 22/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSG và Công ty Cổ phần Sunshine Landscape 15/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Deloitte Việt Nam 08/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty KSG và Công ty S-Decoro 04/06/2021 Tải xuống
Công bố thông tin thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát 20/05/2021 Tải xuống
Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin nghị quyết của HĐQT về việc Sửa đổi một số nội dung và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. 06/05/2021 Tải xuống
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 28/04/2021 Tải xuống