Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc nhận Giấy CNDKDN thay đổi lần thứ 6 13/06/2022 Tải xuống
Công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam 11/06/2022 Tải xuống
Thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi người đại diện theo pháp luật; miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 10/06/2022 Tải xuống
Thông báo thay đổi Kế toán trưởng 01/06/2022 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 11/05/2022 Tải xuống
Thông báo thay đổi người được ủy quyền CBTT 15/04/2022 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT thông qua việc hủy ngày ĐKCC và gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 15/04/2022 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh PTGĐ đối với ông Huỳnh Tấn Quốc và chức danh Giám đốc tài chính đối với bà Tống Thị Thu Huyền 24/03/2022 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 02/03/2022 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đặng Song Hải làm Phó Tổng giám đốc 15/02/2022 Tải xuống