Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – Công ty Cổ phần Xây dựng SCG 22/02/2021 Tải xuống
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – Công ty Cổ phần Xây dựng SCG 22/02/2021 Tải xuống
Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin 26/01/2021 Tải xuống
Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020. 28/12/2020 Tải xuống
Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính 03/12/2020 Tải xuống
Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố về việc Công ty đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán vào ngày 19/11/2020, có hiệu lực ngày 20/11/2020. 20/11/2020 Tải xuống Tải xuống
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán 21/10/2020 Tải xuống
Bản thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng của SCG 16/10/2020 Tải xuống
Công văn chấp thuận đăng ký công ty đại chúng SCG 16/10/2020 Tải xuống
Bản công bố thông tin của công ty SCG 16/10/2020 Tải xuống