Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2021