Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng quý 4 năm 2021