Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính riêng năm 2021