Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 2 năm 2021