Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022