Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021