Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng quý 3 năm 2021