Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2020 đươc kiểm toán