Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022