Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất quý 3 năm 2021