Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất quý 4 năm 2021