Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng SCG

Nghị Quyết

Ngày 19/10/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng SCG ban hành Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM.

Xem chi tiết thông báo theo file đính kèm.

NGHỊ QUYẾT HĐQT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Trân trọng cảm ơn!

Tin tức khác