Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu