Công ty Cổ phần Xây dựng SCG công bố thông tin về các quy chế được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.