Công bố thông tin

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
06/05/2021 Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin nghị quyết của HĐQT về việc Sửa đổi một số nội dung và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
28/04/2021 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4
26/04/2021 Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
15/04/2021 Điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua
15/04/2021 Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG năm 2021.
06/04/2021 Công ty Cổ phần Xây dựng SCG công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Trường, miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Văn Nam
06/04/2021 Công ty Cổ phần Xây dựng SCG trân trọng công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng SCG vào ngày 12/04/2021 và thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG. Chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM.
05/04/2021 Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG năm 2021.
31/03/2021 Công ty Cổ phần xây dựng SCG Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn đối với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Đại Phát Lộc
19/03/2021 Công ty Cổ phần SCG công bố thông tin về việc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ra quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG và công bố Bản thông tin tóm tắt về Công ty CPXD SCG
22/02/2021 Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – Công ty Cổ phần Xây dựng SCG
22/02/2021 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – Công ty Cổ phần Xây dựng SCG
26/01/2021 Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
28/12/2020 Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.
03/12/2020 Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính
20/11/2020 Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố về việc Công ty đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán vào ngày 19/11/2020, có hiệu lực ngày 20/11/2020.
21/10/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán
16/10/2020 Bản thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng của SCG
16/10/2020 Công văn chấp thuận đăng ký công ty đại chúng SCG
16/10/2020 Bản công bố thông tin của công ty SCG