Công bố thông tin

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
13/08/2021 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (Bản làm rõ nội dung về số tiền thu được từ chào bán)
13/08/2021 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
12/08/2021 Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
11/08/2021 Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa đăng ký mua hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.
06/08/2021 Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ
03/08/2021 Báo cáo kết quả nhận chuyển nhượng quyền mua và Thông báo việc đăng ký mua quyền mua cổ phiếu SCG của Chủ tịch Hội đồng quản trị
28/07/2021 Công bố thông tin về việc đăng ký mua, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của người nội bộ
26/07/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại SHB và sử dụng SHB để mở các loại bảo lãnh, L/C thanh toán
21/07/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng với bên có liên quan và Hợp đồng có giá trị từ 10% tổng tài sản
09/07/2021 Hướng dẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu SCG trong chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021
06/07/2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
28/06/2021 Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công Ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu
28/06/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với Công ty KSFinance
22/06/2021 Bản cáo bạch năm 2021
22/06/2021 Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
22/06/2021 Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu
15/06/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSG và Công ty Cổ phần Sunshine Landscape
08/06/2021 Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Deloitte Việt Nam
04/06/2021 Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty KSG và Công ty S-Decoro
20/05/2021 Công bố thông tin thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát